• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : سيد محمد على حسينى:جایگاه مادر در ادیان .

سيد محمد على حسينى:جایگاه مادر در ادیان

سيد محمد على حسينى:جایگاه مادر در ادیان

ادیان آسمانی یهودی ومسیحی واسلام بر منزلت مادر صالح تاکید کردند وجایگاهی ازاحترام وتقدیر که شایسته آن رادارد به ایشان اعطا داده اند . پس مادر صالح (نیک) رضای ایشان بعدازرضای خداونداست ؛هنگامی که پروردگار بلندمرتبه فرمود:وقضی ربک الاتعبدوا الاایاه وبالوالدین احسانا: وپروردگار شما دستور داد که جز ایشان کسی رانپرستید وبه پدرومادر خود بانیکی رفتار نماییدوبه درستی که بهشت زيرپای مادران است سپس نیکی به مادر رابر نیکی به پدر مقدم دانسته است.
وقتی که پیامبر به سوال کننده ازخود که به چه کسی نیکی کنم ؛پیامبر فرمود :به مادرت سپس به مادرت سپس مادرت سپس به پدرت.
واين بر تقدم سه درجه ای نیکی واحترام به مادر برپدر تاکید دارد.
به خاطر ازخود گذشتگي هايي که برای بزرگ کردن وتربیت کردن فرزندان خود بذل می نماید.
وبرماست که به مادرخود احترام بگذاریم وبرايشان نیکی کنیم همانطور که خداوند بلندمرتبه به ماسفارش داد که به پدرومادر خود نیکی کنیم.
وچه قدر بلیغ است گفته بونابرت :
مادری که گهواره رابادست راست خود تکان می دهد جهان رابا دست چپ خود تکان می دهد. واینچنین گفته شاعر احمدشوقی :
مادر همچون مدرسه است که اگر آن راخوب پرورش دهی وبه منزلت ایشان بها بدهی ؛ملتی پاک وبااصل ونسب آماده کرده ای.
علامه سید محمد علی حسینی لبنانى


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1489
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 03 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 02 / 22